Trường

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của trường trung cấp Thể dục thể thao Huế

 
1. Vị trí và chức năng
Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chịu sự quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế có chức năng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ, thể thao thành tích cao cho vận động viên của tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia các giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực thể dục thể thao có trình độ trung cấp.
Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hằng năm về các hoạt động của Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế, trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao xét duyệt, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền;
c. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của các ngành đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng nhà trường thành lập;
d. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn tài năng thể thao của tỉnh trên cơ sở định hướng mực tiêu, chiến lược của ngành về đề án kế hoạch phát triển sự nghiệp thể thao dài hạn và ngắn hạn;
e. Thực hiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thể dục thể thao theo kế hoạch của tỉnh, của Sở Văn hóa và Thể thao và nhu cầu của xã hội;
f. Liên kết, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm thể thao các huyện, thị xã, thành phố, các Trung tâm Thể thao quốc gia, các đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng và phát triển các lớp nghiệp dư về thể dục thể thao, phát triển vận động viên các vùng trọng điểm theo địa bàn làm cơ sở cho việc tuyển chọn vận động viên thành tích cao của tỉnh;
g. Xây dựng hệ thống quản lý thành tích thể thao và đẳng cấp vận động viên hàng năm, đề xuất thực hiện chế độ ưu đãi cho vận động viên có đẳng cấp quốc gia, quốc tế;
h. Xây dựng và đào tạo lực lượng vận động viên các tuyến, tổ chức huấn luyện các đội tuyển thể thao thành tích cao tham gia các giải thể thao toàn quốc và quốc tế;
i. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ về thể thao theo quy định của pháp luật;
k. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, các trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao quốc gia, các trường Đại học thể dục thể thao và các cơ quan liên quan, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo và huấn luyện thể thao thành tích cao của trường, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường;
l. Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển một số môn thể thao thế mạnh, nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên nhằm phát triển nguồn nhân lực tài năng thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế theo đề án chiến lược thể thao thành tích cao của tỉnh đã được phê duyệt;
m. Quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa, thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo, phát triển toàn diện đối với học sinh, vận động viên của Trường;
n. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đãi ngộ giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền đã được phân cấp. Quản lý hồ sơ, tài liệu, tài sản, sử dụng ngân sách được cấp và nguồn thu khác của Trường theo quy định của pháp luật;
o. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học tập, nghiên cứu khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông và đào tạo vận động viên của nhà trường;
p. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục;
q. Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra trong nhà trường; thực hiện chế độ khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh của trường theo quy định của pháp luật;
r. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế và các khu vực, địa điểm, cơ sở đào tạo của nhà trường và thuộc trách nhiệm quản lý của trường;
s. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên;
t. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp và theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
a. Lãnh đạo Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế có Hiệu trưởng và không quá ba Phó Hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế.
Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về kết quả nhiệm vụ được giao.
b. Các tổ chức trực thuộc gồm:
- Phòng Tổ chức Hành chính;
- Phòng Kế hoạch Tài chính;
- Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học;
- Phòng Huấn luyện và Quản lý học sinh, sinh viên;
- Bộ môn Điền kinh;
- Bộ môn Cờ;
- Bộ môn Karatedo;
- Bộ môn Taekwondo;
- Bộ môn Judo - Bắn cung;
- Bộ môn Vật;
- Bộ môn Cầu lông;
- Bộ môn Đá cầu;
- Bộ môn Lý luận chuyên ngành;
- Bộ môn Thực hành;
- Bộ môn chung.
Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Trường, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức trực thuộc.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng và tổ chức trực thuộc Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế do Hiệu trưởng quyết định theo quy định của pháp luật.
c. Số lượng người làm việc của đơn vị được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Ngoài số lượng người làm việc được giao, Hiệu trưởng nhà trường được hợp đồng thêm một số lao động để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, lái xe, tạp vụ, kỹ thuật điện và một số công việc khác theo nhu cầu công việc và kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt.
Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị do Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật
 

Tin tức khác