Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học

 Danh sách cán bộ Phòng Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học

 
        DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO
 
  STT
        HỌ VÀ TÊN
        CHỨC VỤ
  1
Lê Phan Thanh Hiếu
Trưởng phòng
    2
Nguyễn Chánh Tín 
Cán bộ
  3
Võ Minh Ngọc
Cán bộ
    4
Huỳnh Quốc Anh
Cán bộ
 
Thông tin liên lạc, chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học
 
- Địa chỉ: Số 41, đường Tố Hữu, thành phố Huế.
- Điện thọai: 
 
* Trưởng phòng:
- Họ và tên: Lê Phan Thanh Hiếu
- Điện thoại: 0817715252
 
* Chức năng và nhiệm vụ:
1. Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, học tập của nhà trường.
2. Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược đào tạo, đề xuất và tổ chức mở các ngành đào tạo và phương thức đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp, các khóa học bồi dưỡng…
3.  Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch giảng dạy hàng năm đối với các bậc đào tạo và theo dõi thực hiện kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
4. Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu của các bộ môn và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
5.  Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các hệ được giao quản lý. Đề xuất và tổ chức chương trình thực tập nghiệp vụ cho sinh viên khóa cuối.
6.   Thực hiện các thủ tục để cấp bằng tốt nghiệp trung cấp hệ chính quy, đào tạo liên kết…
7.  Quản lý và theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm tốt nghiệp của các hệ đào tạo tại trường.
8.   Xây dựng thời khóa biểu và bố trí lịch sử dụng giảng đường và thiết bị dạy học cho hệ chính quy.
9.  Làm đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá của trường, tổ chức xây dựng hệ thống chuẩn kiểm tra đánh giá.
10. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên hệ chính quy, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức và quản lý chương trình, thời gian giáo viên thỉnh giảng.
11.   Phối hợp với các phòng ban, bộ môn tiếp nhận sinh viên nhập học, quản lý chất lượng học tập và rèn luyện của giáo viên, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Làm đầu mối xét ngừng học, thôi học.
12.   Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính lập kế hoạch sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước trong công tác đào tạo, đề xuất một số phương án chi trong các hoạt động đào tạo được Hiệu trưởng giao, thanh toán giờ thừa hàng năm cho các đơn vị đào tạo.
13.   Quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc giảng dạy của giáo viên hệ trung cấp theo phân cấp của Hiệu trưởng.
14.   Ủy viên thường trực các kỳ họp tuyển sinh, xét tuyển, công nhận tốt nghiệp hệ trung cấp. Thực hiện công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ, điểm, kết quả học tập của học sinh hệ trung cấp.
15.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 
 

Tin tức khác