Thông báo

Thành lập Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2326 /QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa thành phố Huế và Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Huế.
 
Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Huế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế thực hiện chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cần sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.
Cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 03 bộ phận chuyên môn (Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Bộ phận Thông tin, tuyên truyền).
www.thuathienhue.gov.vn