Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ.

                 I. Cơ cấu tổ chức:

 
- Trưởng phòng: Lê Quyết Thắng
- Phó phòng:        Tôn Nữ Thảo Chi.
- Thủ quỹ:            Hoàng Thanh Diệu Trang.
 
II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phòng kế hoạch - Tài chính:
 
1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch và quản lý hoạt động tài chính , tài sản, chế độ kế toán của đơn vị.
2.Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng qui định của nhà nước.
3. Nghiên cứu các chế độ chính sách tham mưu cho hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán của nhà trường.
4. Tham mưu, soạn thảo trình hiệu trưởng ký các văn bản ban hành theo thẩm quyền hoặc để hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản liên quan đến công tác tài chính, kế toán.
5. Giúp hiệu trưởng trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính của nhà trường.
6. Lập kế hoạch dự toán kinh phí tài chính của trường theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.
7. Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.
8. Quản lý, tổ chức thực hiện sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng chế độ.
9. Đôn đốc, hướng dẫn các bộ môn, các cá nhân thực hiện đầy đủ nhanh gọn các thủ tục thanh toán theo qui định của nhà nước.
10. Thanh toán đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong trường theo đúng chính sách.
11. Quản lý, thực hiện công tác thu học phí của sinh viên hệ trung cấp và các khoản thu khác của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh .
12. Quản lý theo dõi toàn bộ tài sản, trang thiết bị của nhà trường.
13. Chủ trì và phối hợp với các bộ môn, bộ phận, các phòng ban trong trường thực hiện công tác kiểm kê, đánh giá thanh lý tài sản hàng năm theo qui định.
14. Quản lý cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc phòng quản lý.
15. Tham gia các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
              16. Tổng hợp, báo cáo tài chính theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và đề nghị của các đơn vị liên quan.

 

Tin tức khác