Phòng Quản lý Huấn luyện

Cơ cấu tổ chức - Chức năng nhiệm vụ

 I.                  Cơ cấu Tổ chức:

-         Trưởng phòng:         Nguyễn Văn Thạnh
-         Phó phòng:                Lê Đình Nam.
-         Cán bộ:                     - Lê Huy Thạnh
- Nguyễn Lương Huy
 
II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phòng Huấn luyện và quản lý học sinh, sinh viên:
1. Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác đào tạo năng khiếu và huấn luyện thể thao thành tích cao.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và huấn luyện VĐV ngắn hạn và dài hạn của trường.
3. Kiểm tra đôn đốc và giám sát việc tập luyện và thi đấu của các bộ môn thể thao thành tích cao; Thực hiện công tác lưu trữ thành tích thi đấu của các bộ môn.
4. Tổ chức thực hiện và quản lý giáo trình, giáo án huấn luyện của các bộ môn.
5. Ứng dụng khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học vào thực tế huấn luyện và đào tạo VĐV.
6. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình theo phân cấp của Hiệu trưởng.
7. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý học sinh, theo dõi, giúp đỡ học sinh tự học, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác ngoài giờ tập luyện.
8. Quản lý hồ sơ, sinh hoạt của VĐV ở ký túc xá, tổ chức kiểm tra việc chấp hành nội quy quy định khu nội trú, ký túc xá của VĐV.
9. Phối hợp, chỉ đạo các bộ môn thực hiện tốt công tác tuyển chọn VĐV và tham mưu cho Hiệu trưởng hợp đồng VĐV thể thao thành tích cao.
10. Thực hiện báo cáo công tác huấn luyện và  thành tích thi đáu của các bộ môn.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tin tức khác