Bộ môn Lý luận

Cơ cấu tổ chức - Chức năng nhiệm vụ.

 I. Cơ cấu tổ chức:

          - Trưởng bộ môn:  Đỗ Văn Vịnh

          - Cán bộ:              - Hoàng Thành Chung

                                      - Ngô Viết Phú

                                      - Nguyễn Chánh Tín

 

II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn bộ môn Lý luận chuyên ngành:

        1. Xây dựng kế hoạch phát triển bộ môn.

      2. Xây dựng chương trình, tiến trình giảng dạy các môn Lý luận chuyên ngành.

      3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học để nâng cao công tác giảng dạy.

      4. Quản lý và phân công giáo viên của bộ môn giảng dạy các môn Lý luận theo sự bố trí của phòng Đào tạo.

      5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Tin tức khác