Phòng Tổ chức hành chính

Cơ cấu tổ chức - chức năng nhiệm vụ.

1.     Cơ cấu tổ chức.   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Bùi Quang Huệ

Trưởng phòng

0905115638

2

Hồ Thu Nguyệt Hằng

Phó phòng

0914249777

3

Lê Hoàng Lan Dung     

VănThư

 

4

Trần Văn Phương

Nhân viên Điện nước

 

5

Vũ Văn Tĩnh

Nhân viên Tài xế

 

6

Đào Quang Liêm

Nhân viên QL KTX

 

7

Phan Thúy Phương

Nhân viên Tạp vụ

 

8

Nguyễn Thị Kiều Vy

Nhân viên Tạp vụ

 

9

Nguyễn Thị Hoài Nhi

Nhân viên Tạp vụ

 

10

Hồ Xuân Hương Giang

Nhân viên Cấp dưỡng

 

11

Trần Thị Xuân Mai

Nhân viên Cấp dưỡng

 

12

Đoàn Thị Thúy Hằng

Nhân viên Cấp dưỡng

 

13

Lê Văn Thanh

Nhân viên Bảo vệ

 

14

Trương Đình Cự

Nhân viên Bảo vệ

 

    2.     Chức năng, nhiệm vụ.

2.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: tổ chức và cán bộ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, lễ tân; công tác bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của trường thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

2.2. Lập chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong trường. 

2.3. Lập kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất: sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường. 

2.4. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp yêu cầu phát triển của trường. 

2.5. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển. 

2.6. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các danh hiệu nhà giáo, chức danh GS, PGS trong trường.

2.7. Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, thi đua, khen thưởng của trường.

2.8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục cho cán bộ, công chức nghỉ phép, đi nước ngoài.

2.9. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Cập nhật danh sách cán bộ, công chức chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm.

2.10. Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ tự tạo của trường.

2.11. Theo dõi việc thực hiện các dự án hợp tác quảng bá của trường.

2.12. Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu và ghi biên bản các cuộc họp cấp trưởng; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trưởng đi công tác.

2.13. Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã qui định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu.

2.14. Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường.

2.15. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của trường. Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại trường.

2.16. Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ, tổ chức in ấn phục vụ cho các hoạt động của trường. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công chức; cấp giấy xác nhận cho sinh viên bổ túc hồ sơ NVQS; sao lục các văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định của Hiệu trưởng.

2.17. Điều phối sử dụng các phòng họp trong trường. Phục vụ nước uống và vệ sinh phòng họp Ban Giám hiệu, một số phòng làm việc của Ban Giám hiệu. Phối hợp phục vụ nước uống các phòng họp khác.

2.18. Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường.

2.19. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên nhà trường.

2.20. Phối hợp điều phối việc sử dụng hệ thống mạng Internet, Intranet.

2.21. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

2.22. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

2.23. Tham gia các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.        

 

 

Tin tức khác