Trường

Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của trường trung cấp Thể dục thể thao Huế

  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung cấp thể dục thể thao Huế được quy định tại quyết định số 130/QĐ-SVHTT ngày 6 tháng 10 năm 2016, cụ thể như sau: