Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ.

 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ.