Lịch kiểm tra giảng dạy

Lịch kiểm tra

 Kiểm tra, giám sát công tác chấp hành giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh